បង់រំលស់រថយន្ដ


 

រំលស់រថយន្ត ជាមួយ លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី
លក្ខខណ្ឌ
 • បង់មុន ១៥%
 • អត្រាប្រាក់ ០.៨៩%
 • ថែមជូនស្លាកលេខ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ទំហំកម្ចីឥណទានគ្មានដែនកំណត់
 • រយៈពេលបង់រំលស់ ៥ឆ្នាំ ទៅ ៧ឆ្នាំ
 • បង់រំលស់ទូទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត/ក្រុង
ឯកសារតម្រូវ
 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • បណ្ណបើកបរ
 • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

Products for you

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក