សំណួរចម្លើយ

 • ជម្រាបសួរបង! ចំពោះអត្រាការប្រាក់រថយន្តមានចន្លោះពី 1.2%-1.38%/ខែ ទៅតាមទំហំឥណទានដែលបងបានកម្ចី។

 • អត្រាការប្រាក់រថយន្តថ្មីគឺ 0.89%/ខែ
 • លក្ខខណ្ឌនៃការរំលស់រថយន្តគឺតម្រូវឱ្យបងចូលរួមមុនចាប់ពី១៥%ឡើង
 • សម្រាប់រថយន្តថ្មីរំលស់បានយ៉ាងយូរ៧ឆ្នាំ
 • សម្រាប់រថយន្តក្រដាសពន្ធ ឬរថយន្តដែលមានស្លាកលេខ រំលស់បានយ៉ាងយូរ៥ឆ្នាំ
 • បង់បាន៦ខែឡើងទៅអាចបង់ផ្ដាច់ ឬរំលស់ដើមបានដោយគ្មានការពិន័យ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប័ណ្ណបើកបរ
 • សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ #សម្រាប់អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម ឯកសារប្រាក់ចំណេញ 3ខែចុងក្រោយ
 • តម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល (តម្លៃរថយន្ត $30,000ចុះក្រោម ត្រូវបង់$300 និងតម្លៃរថយន្តចាប់ពី $30,000ឡើងទៅ ត្រូវបង់១%នៃតម្លៃរថយន្តសរុប)
 • តម្រូវឱ្យទិញសេវាធានារ៉ាប់រងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដង ( ចំនួនទឹកប្រាក់អាចទៅតាមតម្លៃរថយន្តជាក់ស្ដែង)

អត្ថប្រយោជន៍ទាំង ៧យ៉ាង នៃសេវាកម្មបង់រំលស់យានយន្ត ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី៖

 • មិនចាំបាច់មានលុយគ្រប់ក៏អាចក្លាយម្ចាស់យានយន្តភ្លាម
 • ចំណេញ និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់
 • ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងតម្លៃសមរម្យ
 • អាចជ្រើសរើសប្រភេទយានយន្តតាមក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នក
 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំ និងឯកសារតម្រូវមានភាពងាយស្រួល
 • ប្រើរយៈពេលខ្លីក្នុងការដកយានយន្ត
 • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក
 • តម្រូវឱ្យបងចូលរួមមុនចាប់ពី១០%ឡើងទៅនៃតម្លៃម៉ូតូ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណុ, សៀវភៅគ្រួសារសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ #សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ ឯកសារប្រាក់ចំណេញ 3ខែ ចុងក្រោយ

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការរំលស់ម៉ូតូគឺ៖

 • រយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • មិនមានប្រាក់កក់មុនក៏បាន ឬអាស្រ័យលើការចរចា
 • ឯកសារតម្រូវ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណុ, សៀវភៅគ្រួសារសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារ សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ កាតការងារ កិច្ចសន្យាការងារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ #សម្រាប់អ្នករកស៊ី សូមភ្ជាប់បន្ថែម៖ ឯកសារប្រាក់ចំណេញ 3ខែ ចុងក្រោយ
 • បង់បាន៦ខែឡើងទៅអាចបង់ផ្ដាច់ ឬរំលស់ដើមបានដោយគ្មានការពិន័យ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក