រួមគ្នាលេងកីឡាដើម្បីសុខភាព


សូមថ្លែងអំណរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មពិធី លេងកីឡាដើម្បីសុខភាព នៅស្តង់ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីសុីង ភីអិលសុី ទាំងអស់ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ។ សូមជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ មានសុខភាពល្អ និងជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ច

We are Here to Help